شما مي توانيد از تابع INDEX اكسل جهت بازگرداندن مقدار يك سلول خاص در يك محدوده چندسلولي استفاده كنيد. فرض كنيد محدوده A1:A50 را با نام DataRange نامگذاري كرده ايم. فرمول زير مقدار دوم (مقدار سلول A2) در محدوده DataRange را برمي گرداند.


=INDEX(DataRange,2)

متغيرهاي دوم و سوم تابع INDEX اختياري هستند ولي با اين حال بايد حداقل يكي از آنها تعيين شوند. متغير دوم (كه در فرمول قبل استفاده شد) ميزان انحراف سطري از سلول ابتدايي محدوده DataRange  را بيان مي كند.
اگر DataRange شامل چندسلول در يك رديف باشد از فرمولي شبيه فرمول زير استفاده كنيد. فرمول زير از متغير دوم تابع INDEX صرف نظر مي كند اما از متغير سوم تابع كه معرف انحراف ستوني از سلول ابتدايي است استفاده مي كند.
=INDEX(DataRange,,2)

اگر محدوده شامل چند سطر و ستون باشد مي توانيد از هر دو متغير دوم و سوم استفاده كنيد. به طور مثال فرمول زير مقدار موجود در سطر چهارم و ستون پنجم محدوده DataRange را برمي گرداند.
=INDEX(DataRange,4,5)

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی