کار با فرمول ها

هر فرمول ممکن است به یک یا چندین سلول با استفاده از آدرس سلولها (یا نام آنها، اگر برای آنها تعریف کرده باشیم) ارجاع شود. مراجع به چهار شکل وجود دارند. علامت دلار ($) تمایز بین آنها را ایجاد می کند.
1-    نسبی: در این حالت وقتی شما فرمول را کپی می کنید. مرجع خود را با محل جدید مطابقت می دهد. (مثال: A1)

ادامه مطلب...

اجزای فرمول

هر فرمول که در یک سلول وارد می شود شامل پنج جزء است:

عملگرها: که شامل نشانه هایی مانند + (برای جمع)، * (برای ضرب) و ... است.
مراجع: که شامل نام یا آدرس سلولها و یا محدوده هایی است که سلول به آنها ارجاع می دهد. این مراجع می تواند در شیت جاری، WORKBOOK جاری و یا WORKBOOK دیگری باشد.
مقادیر و یا رشته های متنی: که شامل مقادیر عددی (مثلا 7.5) و رشته های متنی (مثلا ("EXCEL" است. رشته های متنی همیشه درون علامت کوتیشن("") قرار می گیرد.

ادامه مطلب...